Bizkaiarengatik eta Bizkaiarentzat behar egiten duen banku-fundazioa

BBK gara
BBK gara2020-12-09T15:11:50+02:00

37 milioi zuzeneko Gizarte Ekintzan

Enpresetako inbertsioak.

Egizu Kutxabanken alde

Kutxabanken % 57ren jabea den erakunde pribatua da BBK, eta honek ere Bizkaiko ekonomiaren sustapenean laguntzen du inguruko enpresetan egiten dituen inbertsioen bidez.

Hazkundearen, ongizatearen eta etorkizunaren alde egiten dugu.

etorkizuna

Bi sarrera-iturri:

 • Bankuarena, Kutxabanken dugun partaidetzaren bidez.
 • Enpresetako inbertsioak.

Eta bi iturri horietatik ateratzen dugun etekinetik gure dibidendua banatzen diegu bizkaitar guztiei Gizarte Ekintzaren bidez; hau Espainiako estatuko garrantzitsuena da termino erlatiboetan, eta bere izaera berritzaile eta irekiagatik erreferente izatea gura dugu.

Estatuko lehen gizarte-ekintza biztanleko eta bigarrena tamainagatik

Zehazki jakiteko Bizkaiak zer premia duen, azterketa eta inteligentzia sail bat dugu, gure Lurraldean kolektibo edo adin-talde bakoitzak zer beharrizan eta interes dituen identifikatzen eta ulertzen laguntzen diguna.

Informazio korporatiboa

Identifikazio-datuak

Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea (BBK), Bilboko Udal Aurrezki Kutxa (Bilboko Udalak sortua) eta Bizkaiko Aurrezki Kutxa (Bizkaiko Foru Aldundiak sortua) desagertuek bat egitean oinordeko unibertsal bihurtu zen, eta 1990eko otsailaren 16an eratu zen urte bereko protokoloaren 525 zenbakiaz, Jose María Arriola Arana Bilboko notario jaunaren aurrean egiletsitako bategite-eskrituraren bidez. Era berean, 1990eko otsailaren 20an geratu zen inskribatuta Bizkaiko Merkataritza Erregistroan, BI-1. liburukian, 112. orrian, BI-9A. orrialdean, 1. inskripzioan

Aurrezki kutxei eta banku fundazioei buruzko abenduaren 27ko 26/2013 legearen Lehenengo Xedapen Iragankorrean xedatutakoa betetzeko, Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa eta Bahitetxearen (BBK) Batzar Nagusiak, 2014ko ekainaren 30ean egindako bileran, Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea (BBK) banku fundazio bilakatzeko erabakia hartu zuen, eta harrezkero, Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria-Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa du izen berria.

2014ko azaroaren 20 dataz, Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria-Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa banku fundazio bilakatzeko eskritura publikoa eman zuen BBK-k, Bilboko Vicente María del Arenal Otero notario jaunaren aurrean, 1.596 protokolo zenbakiaz, eta 2014ko azaroaren 24an inskribatu zen Euskadiko Fundazioen Erregistroan, F-375 Erregistro-zenbakipean, eta dituen helburuen arabera, aipatutako erregistroko Laugarren atalean sailkatuta.

Izen soziala

Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria-Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa

Eratze data

Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea (BBK), Bilboko Udal Aurrezki Kutxa (Bilboko Udalak sortua) eta Bizkaiko Aurrezki Kutxa (Bizkaiko Foru Aldundiak sortua) desagertuek bat egitean oinordeko unibertsal bihurtu zen, eta 1990eko otsailaren 16an eratu zen, Jose María Arriola Arana Bilboko notario jaunaren aurrean egiletsitako bategite-eskrituraren bidez.

Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria-Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa 2014ko azaroaren 24an eratu zen.

Helbide soziala

Kale Nagusia, 19-21
48001 Bilbo (Bizkaia)
Telefonoa: 94 685 94 00
Internet helbidea: www.bbk.eus

Identifikazio fiskaleko zenbakia

G 48412720

Erregistro datuak

Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria-Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa Euskadiko Fundazioen Erregistroan dago inskribatuta, F-375 erregistro-zenbakipean, Laugarren atalean.

Aginte Organoak

Patronatua

Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria-Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioaren aginte eta ordezkaritza erakunde gorena da. Patronatuari dagokio sortze-helburuak betetzea, baita Banku Fundazioaren ondarea osatzen duten ondasunak eta eskubideak kudeatzea ere. Era berean, Patronatuak du kontrol eta gainbegiratzearen erantzukizuna, baita Espainiako Bankuari eta Eusko Jaurlaritzari helarazi beharreko txostenena ere.

Hamahiru kidek osatzen dute Patronatua. Banku fundazioaren martxa onerako beharrezkoa den behar beste bider bilduko da eta, gutxienez, hiruhilekoan behin.

Izendapen Batzordea

Barne organo iraunkorra da, informazio eta kontsultarako, eginkizun betearazlerik gabe, eta informazioa, aholkuak eta proposamenak luzatzeko ahalmenak ditu, bere jarduera eremuan. Izendapen Batzordeak honako eginkizun hauek izango ditu:

 • Fundazioaren patronoentzako eta goi mailako zuzendarientzako dieten eta/edo ordainsarien politika orokorraren berri emango dio Patronatuari, kasuan kasukoa.
 • Patronoen izendapena proposatuko dio Patronatuari, une bakoitzean Patronatua osatzen dutenek, arrazoia edozein delarik ere, kargua uzten dutenean.
 • Patronatu kargua egikaritzeko legez eta estatutuetan xedatutako eskakizunak betetzen direla bermatuko du, baita Fundazioko Zuzendari Nagusiaren kargurako ere, kasuan kasukoa.
 • Ordainsarien gardentasuna zainduko du eta Patronatuari helaraziko dio ondorio horietarako garrantzitsua den informazio oro.
 • Patronatuko kideek edo Lurralde Historikoko erakunde publiko nahiz pribatuek honako gai hauei buruz igorritako informazioa aztertuko du, (i) ohore komertziala eta profesionalari buruzko eskakizunak, baita legez eta estatutuetan galdatutako eskarmentua eta gobernu ona, (ii) Estatutuetan eta legedi ezargarrian xedatutako bateraezintasunen erregimena, (iii) oro har, kargua betetzeko, legez edo estatutuen arabera galda litekeen beste edozein eskakizun, eta (iv) gainontzeko betebehar profesionalak, baita Fundazioen interesekin eta bere eginkizun soziala betetzearekin izan lezaketen gatazka zuzen nahiz zeharkako egoerena ere, kasuan kasukoa.

Inbertsio Batzordea

Patronatuari Banku Fundazioak, zuzenean nahiz bere taldeko erakundeen bidez, burutzen dituen inbertsio eta desinbertsio estrategikoen eta egonkorren berri ematea du helburu, baita aipatutako inbertsio horien bideragarritasun finantzarioa eta horiek Fundazioaren aurrekontu eta plan estrategikoetara egokitzea ere.

Gizarte Ekintza Batzordea

Organo honek ez du eginkizun betearazlerik, izan ere, informazioa, aholkuak eta proposamenak luzatzeko ahalmena du, bere jarduera eremuan.

Gizarte Ekintza Batzordearen eskumenak honako hauek dira:

 • Patronatuari gizarte ekintzari buruzko aholkularitza ematea.
 • Gizarte Ekintzaren jarraibide-lerroei buruzko proposamenak lantzea eta Patronatuari aurkeztea.
 • Gizarte Ekintzako proposamenak aztertzea eta horien betetze-mailaren berri helaraztea Patronatuari.
 • Indarrean dagoen araudiak edo Patronatuak eman liezazkioketenak, beti ere, bere eginkizunekin zerikusia dutenak, baita aipatutako Aginte Organoak bidezko deritzon beste edozein txosten egitea ere.

Auditoria eta arauen betearazteko batzordea

Barne organo iraunkorra da, informazio eta kontsultarako, eginkizun betearazlerik gabe, eta informazioa, aholkuak eta proposamenak luzatzeko ahalmenak ditu, bere jarduera eremuan.

Auditoria Batzordeak honako eginkizun hauek izango ditu:

 • Batak nahiz besteak dituzten eskumenei buruz bere barnean eztabaidatzen diren gaien berri ematea Patronatuari.
 • Kanpoko Kontu Auditoreen izendapena proposatzea Patronatuari, ezargarria den araudiaren arabera.
 • Banku Fundazioaren eta bere taldearen informazio-prozesuak eta barne kontrolerako sistemak ezagutzea, kasuan kasukoa.
 • Kanpoko Kontu Auditoreekin dagozkion harremanak ezartzea, auditore horien independentzia arriskuan jar lezaketen gaiei buruzko informazioa jasotzeko, eta kontu auditoriaren garapenarekin zerikusia duen beste edozein harreman, baita kontu auditoriaren legedian eta auditoria arau teknikoetan ezarritako gainontzeko jakinarazpenak ere.

Zuzendaritza Taldea

Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria-Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioak Kutxabank, S.A.n duen finantza-partaidetza kudeatzeko protokoloa ondorengo link edo esteka hauetan kontsulta dezakezu.

BBK zifratan